KVK Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

YEŞİLHİSAR BELEDİYESİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Yeşilhisar Belediyesi; veri sorumlusu sıfatıyla ve Kanun’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Yeşilhisar Belediyesi olarak, kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almakta, gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. Sizlerin haklarını ve veri sorumlusu olarak kendi sorumluluklarımızı bilerek Kanun kapsamında çalışmalarımıza ve eğitimlerimize devam etmekteyiz.  Yeşilhisar Belediyesi personelleri, taşeron personelleri, çözüm ortakları ve ziyaretçileri;  kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Belediyemiz nezdinde işlenen kişisel verilerinizi, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluk ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalınarak, 5. ve 6. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

ü  5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

ü  İlgili kanunlardan doğan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

ü  Tarafımızca imzalanan sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

ü  Tarafımızca imzalanan sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması,

ü  İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması,

ü  Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

ü  Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması,
Kamu güvenliğini, kamu düzeninin devamını sağlamak,

ü  İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

ü  Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortam güvenliğinin sağlanması,

ü  Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak,

ü  Etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi,

ü  Sosyal, kültürel vb. hizmetlerin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak,

ü  Şikayet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek,

ü  İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması,

ü  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLAR İLE KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

İşlenen kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar kapsamında ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak;

ü  Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,

ü  Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,

ü  Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,

ü  Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

ü  İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara aktarmaktayız.

 

KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Belediyemize başvuruda bulunarak aşağıda bulunan, Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeyi,

ü  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi,

ü  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi,

ü  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeyi,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini,

ü  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,

ü  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeyi,

ü  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yeşilhisar Belediyesi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu ’dur.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

 

E-Posta: iletisim@yesilhisar.bel.tr

Telefon: 0 352 651 30 15